Detta vill Johan

Mitt politiska engagemang bottnar i en starkt ideologisk övertygelse om varje människas rätt men också ansvar att forma sitt eget liv. Om min ideologiska övertygelse skriver jag i min personliga presentation och där berättar jag också att det var rätten att få välja skola som fick mig att ta klivit in i politiken. Som läsare har du nu säkert redan förstått att frågor om valfrihet hör till mina absoluta hjärtefrågor men mitt politiska engagemang är brett och rymmer väldigt många olika typer av frågor. Det tror jag också är en förutsättning om man ska kunna göra ett bra jobb som riksdagsledamot. Det duger helt enkelt inte att bara intressera sig för en eller par frågor utan man måste ha kraften och viljan att sätta sig in alla möjliga frågor och därtill vara beredd att fatta beslut som inte sällan är både svåra och tuffa. Det är jag.

En viktig utgångspunkt för mig är att så få beslut som möjligt skall fattas i de politiska församlingarna. Istället ska så många beslut som möjligt skall fattas av dig som enskild person, eller runt köksbordet tillsammans med din familj. Att det politiska inflytandet begränsas är viktigt utifrån två perspektiv. Dels av respekt för varje enskild människas rätt att fatta beslut om sitt eget liv. Dels därför att politiken måste vara begränsad för att kunna vara stark. Om politikens och det allmännas ansvar hela tiden utvidgas riskerar de viktigaste och mest angelägna frågorna att trängas undan och hanteras styvmoderligt. Enkelt uttryckt – politiken ska vara stark men begränsad.

Moderaterna ska vara partiet som ger människor större frihet men därmed också större ansvar. Utifrån denna ideologiska grund har Moderaterna formulerat arbetslinjen. Det ska alltid löna sig att arbeta och varje människa ska ha rätt och möjlighet att forma sitt liv. Att bli sin egen lyckas smed. Sverige får dock inte vara någon kravlös gemenskap utan människor, oavsett om man är född i Åmål eller Damaskus, måste göra rätt för sig och verkligen anstränga sig för att bidra istället för att leva på bidrag. Konkret behöver det därför löna sig bättre att arbeta och därför behövs både sänkt skatt på arbete och bidragstak. Sverige behöver också integrationsplikt och ordning och reda i migrationspolitiken. Detta är viktiga reformer för att pressa tillbaka utanförskapet och för att förbättra integrationen. Och integrationen bara måste förbättras för att Sveriges ska kunna hållas ihop.

För att hålla ihop Sverige behövs också en politik för hela Sverige. Sverige är större än Stockholm men det märks inte alltid i politiken. Det vill jag ändra på. De gröna näringarna har en enorm potential som bättre behöver tas till vara. Då krävs respekt för ägande- och brukaderätten och reformer som stärker konkurrenskraften för jord- och skogsbruket så som sänkt dieselskatt och färre svenska särkrav. Regelbördan måste lätta. De gröna näringarna är grundläggande för landsbygden men avgörande för landsbygdens utveckling är också goda kommunikationer för att möjliggöra för arbetspendling och för fler entreprenörer att starta och driva verksamhet på landsbygden. Konkret handlar det om bland annat bättre vägunderhåll och rejäla investeringar i bredband.

Jag har också ett mycket stort miljö- och klimatengagemang vilket jag verkligen kunnat få utlopp för under mina nu åtta år som ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Jag tycker att miljö- och klimatpolitiken behöver bli effektivare och mer resultatorienterad. Det räcker inte med goda intentioner i politiken utan det är som alltid resultaten som spelar roll. Inom miljö- och klimatpolitiken nås resultat ofta bäst genom internationellt samarbete. För att t.ex. minska det enorma problemet med marint skräp, som inte minst drabbar Bohuskusten, krävs insatser globalt och inte minst inom EU. Apropå kusten är jag mycket bekymrad över att se hur antalet yrkesfiskare blir färre och färre. Jag tror på svenskt fiske och vattenbruk i sig men detta är också näringar som är oerhört betydelsefulla för besöks- och restaurangnäringen här i Västsverige. Jag kommer fortsatt envist jobba för ett aktivt, hållbart och konkurrenskraftigt fiske.

Just nu befinner sig Sverige och världen i en stark högkonjunktur. Arbetslösheten är därför relativt låg men en grupp som trots högkonjunktur har det tufft är alla de ungdomar som inte fixat skolan. Nästan var femte elev lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet våren 2017. Skolan måste ge alla elever en bra start i livet – goda yrkeskunskaper eller goda förkunskaper för fortsatta studier. En bra skola kräver duktiga lärare. Alla vet av erfarenhet från sin egen skolgång vilken betydelse lärarna har. Därför måste arbetet fortsätta med att höja läraryrkets status, därför måste kvalitén på lärarutbildningen höjas och därför måste lärarna ges bättre förutsättningar att utöva sitt yrke.

Jag tycker också det är viktigt att skolans koppling till näringslivet förstärks och att företagande och entreprenörskap får en självklar och betydelsefull plats i skolan. För mig är det en självklarhet att skolan inte bara skall uppmuntra och väcka nyfikenhet för fortsatta studier utan också för företagande. Sverige och Fyrbodal behöver fler företagare och morgondagens företagare finns i dagens skola. Jag vill, om jag får fortsatt förtroendet som riksdagsledamot, driva på för att göra det mer attraktivt att vara företagande. Inte minst behöver tryggheten för företagare stärkas.

Som förhoppningsvis denna presentation har visat har jag ett stort och brett politiskt engagemang. Ändå har jag ovan bara lyft ett axplock av alla de frågor som är viktiga och angelägna för Sverige och Fyrbodal. Följ mig därför på Facebook, Twitter och Instagram om du vill veta mer om vem jag är, vad jag vill och brinner för. Tveka heller inte att höra av dig om du har några frågor eller synpunkter.