Detta vill Johan

Sverige har stora problem. Skjutningar, utanförskap och skenande elpriser. Nu behövs en ny regering som kan få ordning på Sverige. Och Fyrbodal behöver en stark röst i riksdagen. Det lovar jag att vara om jag får ditt förtroende i valet.

Mitt politiska engagemang bottnar i en starkt ideologisk övertygelse om varje människas rätt men också ansvar att forma sitt eget liv. Om min ideologiska övertygelse skriver jag i min personliga presentation. Där berättar jag att det var rätten att få välja skola som fick mig att ta klivit in i politiken. Som läsare har du nu säkert redan förstått att frågor om valfrihet hör till mina absoluta hjärtefrågor men mitt politiska engagemang är brett och rymmer väldigt många olika typer av frågor. Det tror jag också är en förutsättning om man ska kunna göra ett bra jobb som riksdagsledamot. Det duger helt enkelt inte att bara intressera sig för en eller par frågor utan man måste ha kraften och viljan att sätta sig in alla möjliga frågor och därtill vara beredd att fatta beslut som inte sällan är både svåra och tuffa. Det är jag.

En viktig utgångspunkt för mig är att så få beslut som möjligt skall fattas i de politiska församlingarna. Istället ska så många beslut som möjligt skall fattas av dig som enskild person, eller runt köksbordet tillsammans med din familj. Att det politiska inflytandet begränsas är viktigt utifrån två perspektiv. Dels av respekt för varje enskild människas rätt att fatta beslut om sitt eget liv. Dels därför att politiken måste vara begränsad för att kunna vara stark. Om politikens och det allmännas ansvar hela tiden utvidgas riskerar de viktigaste och mest angelägna frågorna att trängas undan och hanteras styvmoderligt. Enkelt uttryckt – politiken ska vara stark men begränsad.

Moderaterna ska vara partiet som ger människor större frihet men därmed också större ansvar. Utifrån denna ideologiska grund har Moderaterna formulerat arbetslinjen. Det ska alltid löna sig att arbeta och varje människa ska ha rätt och möjlighet att forma sitt liv. Att bli sin egen lyckas smed. Sverige får dock inte vara någon kravlös gemenskap utan människor, oavsett om man är född i Åmål eller Damaskus, måste göra rätt för sig och verkligen anstränga sig för att bidra istället för att leva på bidrag. Konkret behöver det därför löna sig bättre att arbeta och därför behövs både sänkt skatt på arbete och bidragstak.  Sverige behöver också en stram och långsiktig hållbar migrationspolitik samt skärpta krav på dem som invandrar till Sverige. Den som kommer till Sverige ska mötas av tydliga krav och höga förväntningar. Därför vill jag och Moderaterna bland annat införa språkkrav och högre krav på samhällsintroduktion. Detta är viktiga reformer för att pressa tillbaka utanförskapet och för att förbättra integrationen. Och integrationen bara måste förbättras för att Sveriges ska kunna hållas ihop och för att trygga välfärdens finansiering. Idag är 700 000 utrikes födda i Sverige inte självförsörjande. Det är ohållbart. Bidragslinjen måste ersättas av arbetslinjen.

För att få ordning på Sverige behöver vi också få ordning på skolan. Idag brottas svensk skola med allvarliga problem. Mer än var fjärde elev i årskurs sex saknar godkänt i minst ett ämne och nästan 14 procent går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Nu måste kunskapsskolan återupprättas. Grundläggande är att skapa ordning och studiero i klassrummen. Skolan måste ge alla elever en bra start i livet – goda yrkeskunskaper eller goda förkunskaper för fortsatta studier. En bra skola kräver duktiga lärare. Alla vet av erfarenhet från sin egen skolgång vilken betydelse duktiga lärarna har. Därför måste arbetet fortsätta med att höja läraryrkets status. Kvalitén på lärarutbildningen behöver höjas och lärarna ges bättre förutsättningar att utöva sitt yrke. Jag tycker också det är viktigt att skolans koppling till näringslivet förstärks och att företagande och entreprenörskap får en självklar och betydelsefull plats i skolan. För mig är det en självklarhet att skolan inte bara skall uppmuntra och väcka nyfikenhet för fortsatta studier utan också för företagande. Sverige och Fyrbodal behöver fler företagare och morgondagens företagare finns i dagens skola. Jag vill, om jag får fortsatt förtroendet som riksdagsledamot, driva på för att göra det mer attraktivt att vara företagande. Inte minst behöver tryggheten för företagare stärkas.

För att hålla ihop Sverige behövs en politik för hela Sverige. Sverige är större än Stockholm men det märks inte alltid i politiken. Det vill jag ändra på. De gröna näringarna har en enorm potential som bättre behöver tas till vara. Då krävs respekt för ägande- och brukanderätten och reformer som stärker konkurrenskraften för jord- och skogsbruket så som sänkt dieselskatt och färre svenska särkrav. Regelbördan måste lätta. De gröna näringarna är grundläggande för landsbygden men avgörande för landsbygdens utveckling är också goda kommunikationer för att möjliggöra för arbetspendling och för fler entreprenörer att starta och driva verksamhet på landsbygden. Konkret handlar det om bland annat bättre vägunderhåll och rejäla investeringar i bredband.

Jag har ett mycket stort miljö- och klimatengagemang. I åtta år var jag också ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Miljö- och klimatpolitiken måste bli effektivare och mer resultatorienterad. Det räcker inte med goda intentioner i politiken utan det är som alltid resultaten som spelar roll. Resultaten av den röd-gröna klimat- och energipolitik förskräcker. Avvecklingen av kärnkraften har lett till stigande utsläpp och skenande elpriser. Sverige behöver ny kärnkraft såväl att klara klimatmålet som för att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt. 

Inom miljö- och klimatpolitiken nås resultat ofta bäst genom internationellt samarbete. För att t.ex. minska det enorma problemet med marint skräp, som inte minst drabbar Bohuskusten, krävs insatser globalt och inte minst inom EU. Apropå kusten är jag mycket bekymrad över att se hur antalet yrkesfiskare blir färre och färre. Jag tror på svenskt fiske och vattenbruk i sig men detta är också näringar som är oerhört betydelsefulla för besöks- och restaurangnäringen här i Västsverige. Jag kommer fortsatt envist jobba för ett aktivt, hållbart och konkurrenskraftigt fiske och en levande kust.

Moderaterna är Sveriges frihetsparti. Därför blev jag medlem och engagerad i Moderaterna. Idag finns det knappast någon viktigare frihetsfråga i Sverige än att skapa lag och ordning. Oavsett var man bor ska man som förälder kunna släppa ut sina barn för att leka. Alla, kvinnor som män, ska tryggt kunna gå ut i sitt kvarter. Och butiksägare ska inte behöva lägga hundratusentals kronor på larm och väktare eller rentav tvingas bomma igen på grund av hot och utpressning. Men så är det inte idag. Nu krävs mönsterbrytande reformer. Straffen måste skärpas, polisen få nya verktyg och inte minst bli betydligt fler, särskilt i Fyrbodal. Sverige i allmänhet och Fyrbodal i synnerhet har en mycket låg polistäthet. Det vill jag ändra på. Med högre polislöner och betald polisutbildning kan det bli möjligt. Jag vill också att Sverige prövar möjligheten att anställda norska poliser. Norge har nämligen ett överskott av poliser.

Som denna presentation förhoppningsvis har visat har jag ett stort och brett politiskt engagemang. Ändå har jag ovan bara lyft ett axplock av alla de frågor som är viktiga och angelägna för Sverige och Fyrbodal. Följ mig därför på FacebookTwitter och Instagram om du vill veta mer om vem jag är, vad jag vill och brinner för. Tveka heller inte att höra av dig om du har några frågor eller synpunkter. Och på Riksdagens hemsida kan du ta del av mina motioner, se mina debatter och följa vad jag sagt och gjort.